تخلیه چاه – لوله بازکنی – تشخیص ترکیدگی لوله – نم ساختمان

امروزه نیاز اصلی هر زندگی شهری و مخصوصا آپارتمان نشینی رعایت بسیاری از اصول مربوط به نظافت منزل و  مخصوصا سرویس های بهداشتی رعایت این نکته می باشد باید اصولی را رعایت کرد و در صورت عدم رعایت آن با مشکلات بسیاری از جمله گرفتگی لوله و بوهای نامطبوع و ادامه مطلب…

اجاره خوردرو-ماشین عروس-اجاره اتوبوس دربستی-اجاره ون- تاکسی فرودگاه

اجاره بنز s500 اجاره بنز اس 500 اجاره خودرو تشریفاتی ,اجاره خودرو شیک , مدل بالا , vip ,اجاره روزانه با راننده ,اجاره روزانه بدون راننده ,ماشین عروس با راننده ,ماشین عروس بدون راننده ویژه کرایه ماشین فرودگاه امام 2 کرایه و رزرو ون با راننده اچ ۳۵۰ | قیمت ادامه مطلب…

منابع و ماخذ پایان‌نامه J Nurs Edu-v3n4p48-en-1

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017 یافتهها: یافتهها نشانگر هوش معنوی در سطح متوسط در دانشجویان دندانپزشکی شهر تهران بوده است و تفاوتی بـینزن و مرد دیده نشد. از بین ویژگیهای جمع یتشناختی، ارتباط معناداری بین متغیرهای سن، تـرم تحـصیلی، معـدل و وضـعیتاقتصادی با هوش ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منبع تحقیق J Nurs Edu-v3n4p48-fa-1

دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر مجتبی ویسمرادی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر مجیده هروی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد دکتر فریده یغمایی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ویراستار انگلیسی: ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود تحقیق J Nurs Edu-v3n4p58-en-1

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017 روش: در این پژوهش مداخلهای پنجاه و دو مادر کودک مبتلا به اختلال بیش فعالی نقص توجه به طور تـصادفی در دوگروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. محیط انجام پژوهش درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی امام رضا (ع) و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع مقاله J Nurs Edu-v3n4p29-en-1

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017 پرسشنامه آگاهی زنان توسط هر دو گروه در قبل و دو هفته پس از زایمان تکمیـل شـد. داده بـا اسـتفاده از نـرم افـزارSPSS v.11.5 و آزمونهای آماری توصیفی ، تی تست، تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود مقاله J Nurs Edu-v3n4p29-fa-1

دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر مجتبی ویسمرادی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر مجیده هروی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد دکتر فریده یغمایی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ویراستار انگلیسی: ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع و ماخذ پایان‌نامه J Nurs Edu-v3n4p37-en-1

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017 سایت منبع روش: در این مطالعه مقطعی، 740 نفر از مشمولین آموزش مداوم شاغل در بیمارستان های وابـسته بـه دانـشگاه علـومپزشکی کرمان در سال 1391 (از تاریخ 1/4/91 تا تـاریخ 30/9/91) بـه صـورت در دسـترس انتخـاب شـدند. ابـزار گـردآوری ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان‌نامه ارشد J Nurs Edu-v3n4p37-fa-1

دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر مجتبی ویسمرادی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر مجیده هروی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد دکتر فریده یغمایی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ویراستار انگلیسی: ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع تحقیق J Nurs Edu-v3n4p19-fa-1

دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر مجتبی ویسمرادی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر مجیده هروی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد دکتر فریده یغمایی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ویراستار انگلیسی: ادامه مطلب…

توسط 92، قبل