دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجتبی ویسمرادی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجیده هروی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد
دکتر فریده یغمایی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ویراستار انگلیسی: دکتر مجتبی ویسمرادی – علیرضا قریب
ویراستار فارسی: دکتر فاطمه الحانی
حروفچینی و صفحه آرایی: فرشته حیدری
طرا ح جلد: اصغر سورانی
ناشر: انجمن علمی پرستاری ایران
نشانی: تهران – میدان توحید – دانشکده پرستاری و مامایی تهران
کدپستی: 1419733171، صندوق پستی: 398/14195، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir

آموزش پرستاری دوره 3 شماره 4 (پیاپی 10) زمستان 1393، 57-48 بررسی میزان هوش معنوی دانشجویان دندانپزشکی، تهران 1393-1392

حسن سمیاری، مجیده هروی کریموی، ملیحه نصیری، فاطمه عربی

چکیده

مقدمه: هوش معنوی شامل توانمند یهای فردی در تعامل فرد با جهان هستی و موضوعات فراشناختی است و امروزه ازمهمترین مباحثی است که در کلیه ابعاد سلامت انسان مطرح شده و نقش پررنگی دارد . هدف این مطالعه تعیـین میـزان هـوشمعنوی در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه های شهر تهران می باشد.
روش: این مطالعه از نوع توصیفی – مقطعی می باشد. براساس فرمول تعیین حجم نمونه تصادفی با فرمول مورگان تعداد481 نفر از دانشجویان دندانپزشکی دانشگاههای شهر تهران به طـور تـصادفی انتخـاب شـدند. بـرای جمـع آوری اطلاعـات، ازپرسشنامهای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک (جنسیت، سن، ترم تحصیلی ، معدل، وضعیت اقتصادی ، وضعیت سکونت و تأهل)، پرسشنامه هوش معنوی عبدااﷲ زاده استفاده شد. برای تعیین تفاوت نمرات هوش معنوی با توجـه بـه متغیرهـای دموگرافیـک از آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

یافتهها: یافتهها نشانگر هوش معنوی در سطح متوسط در دانشجویان دندانپزشکی شهر تهران بوده است و تفاوتی بـینزن و مرد دیده نشد. از بین ویژگیهای جمع یتشناختی، ارتباط معناداری بین متغیرهای سن، تـرم تحـصیلی، معـدل و وضـعیتاقتصادی با هوش معنوی مشاهده گردید (05/0<p). سایر متغیرهای مورد بررسی (جنسیت، وضعیت سـکونت و تأهـل ) تفـاوتمعناداری را نشان ندادند.
نتیجهگیری: با توجه به مطالعه حاضر، با افزایش سن و ترم تحصی لی و بهتر شـدن معـدل و بهبـود وضـعیت اقتـصادیهوش معنوی دانشجویان نیز افزایش یافته است. البته وضعیت کلی دانشجویان در سـطح متوسـط ارزیـابی شـد و ایـن موضـوعمیتواند بر این امر تأکید کند که دانشجویان دندانپزشکی نیازمند توجه بیشتر در جهت بهبود هوش معنوی خود هـستند. هرچنـ د تحلیل عمیقتر هوش معنوی و شناخت عوامل مرتبط با آن نیازمند مطالعاتی است که همبستگی عوامل دیگری ماننـد سـلامتعمومی، شادکامی را با هوش معنوی مورد توجه قرار دهد.

کلید واژه ها: هوش معنوی، سلامت عمومی، دانشجو، دندانپزشکی

تاریخ دریافت: 11/5/1393 تاریخ پذیرش: 20/10/1393

1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه

در آخـرین سـ الهـای قـرن بیـستم، شـواهد علـم نورولوژی، انسان شناسی، روان شناسی و علوم شناختی نشانداد که علاوه بر بهره هوشی IQ و هوش هیجانی، هوشسومی نیز وجود دارد که آن را هوش معنوی نامیدند. بهـرههوشی در وسایل کامپیوتری نیز دیده مـی شـود از طرفـیهوش هیجانی نیز در بعضی پستانداران دیـده مـی شـود ومختص انسان نیست در حالی کـه هـوش معنـوی کـاملاً مختص انسان است (1).
پس از گسترش مفهوم هوش بـه سـایر قلمروهـا ، ظرفیت ها و توانایی های انسان و به خصوص مطرح شدن هوش هیجانی در روان شناسـی، ایمـونز در سـال 1999، هـوش معنـوی را مطـرح کـرد و آن را مجموعـه ای از توانایی ها برای بهرهگیری از منابع دینی و معنوی دانست. هوش معنوی سازه های هوش و معنویت را با هم داراست، در حالی که معنویـت جـست وجـو بـرای یـافتن عناصـر مقدس، معنایابی، هوشیاری بـالا و تعـالی اسـت . هـوش معنوی شامل توانایی برای استفاده از چنـین موضـوعاتی است که می تواند کارکرد و سازگاری فرد را پیش بینی کند و منجر به تولیدات و نتایج ارزشمندی گردد (2).
هـوش معنـوی جنبـه هـای بیرونـی هـوش را بـا جنبـه هـای درونـی معنویـت تلفیـق مـیکنـد و ظرفیـت خارق العاده ای در فـرد ایجـاد مـی کنـد، بـه گونـه ای کـه می تواند معنویت را به شکلی کاربردی مورد اسـتفاده قـرار دهد (3). براساس تعریف هوش معنویت ممکن است امریشناختی- انگیزشی باشد که مجموعـهای از مهـارتهـ ای سازگاری و منابعی را که حل مسأله و دستیابی به هـدف راتـسهیل مـ یکننـد معرفـی نمایـد. هـوش معنـوی انجـام سازگارانه و کاربردی موارد یاد شده در موقعیتهای خاصو زندگی روزمره است (4).
به نظر می رسد هـوش معنـوی از روابـط فیزیکـی وشناختی فرد با محیط پیرامون خود فراتر رفتـه و وارد حیطـهشهودی و متعالی دیدگاه فرد به زندگی خود مـی گـردد . ایـندیدگاه شامل همه رویدادها و تجارب فرد میشود که تحـت تأثیر یک نگاه کلی قرار گرفتهاند. فرد میتواند از این هـوشبرای چهارچوبدهی و تفسیر مجدد تجارب خود بهره گیـرد.
این فرایند قادر است از لحاظ پدیدارشـناختی بـه رویـدادها وتجارب فرد معنا و ارزش شخصی بیشتری بدهد (5).
۴٩
هوش معنوی چنان مورد توجه واقع شده است که علومی مانند علم عصب شناسـی بـه مطالعـه و تجز یـه و تحل یـل آن پرداختـه اسـت؛ ز یـرا در حـال حاضـر علـم عصبشناسی از چارچوب فرضیات جلوتر حرکت می کند و از این رو ما میتوانیم کارکردهای مغز را کـشف ک نـیم و نهایتاً کارکردهای مغز را به تجربیات، تفکرات و احساسات گوناگون انسان ربط دهیم. نتیجه چنـین تحقی قـاتی ا یـن است که به طور واقعی مغز جای گـاه تجرب یـات، تف کـرات و احساسات است. علم عصبشناسی ادعا دارد کـه تئـوری هوش معنوی پایه ز یـست شـناختی دارد. همـان طـور کـه مذهب پر معنا و با مفهوم اسـت، هـوش معنـوی ن یـز بـا ظرفیت های معنوی در ارتباط است. تحقیقات اخیر مبـین تأثیر مثبت اعتقادات، تعهدات و فعالیت هـای معنـوی بـر سلامت عاطفی، فیزیکی و ارتباط بین فردی است. به نظر امونز این تعهدات و فعالیت های معنوی فرد را از رفتارهای ناهنجار و نامطلوب، از جمله رفتارهای مخرب اجتماعی و شخصی باز می دارد (6).
دیدگاهی که هوش چندین توانـایی مختلـف را در بردارد، به وسیله روند اخیر در عصبشناسی و روان شناسی شناختی حمایت شده است. تصور هوش معنوی ما را قادر می سازد که چیزها را همان طور که هستند ببینیم، عاری از تحریفات ناهـشیار. در مقابـل اف کـار آرزومندانـه یـا درک قطعیت، تمرین هوش معنـوی ایجـاب مـیک نـد کـه بـا واقعیاتی هستی گرایانه از قبیل آزادی، رنج، مرگ و درگیر شدن با جستجوى دایمی برای معنا، مواجه شویم. هوش معنـوی همچنـین بـرای بـسیاری از مـردم، دلالـت بـر حساسیت زیبایی شناختی و تحسین زیبایی دارد و از لحاظ فیزیکی، بعضی اوقات با حساسیت به انرژی نافذ جاری در بدن مـرتبط اسـت . روش هـایی از قب یـل مراقبـه، یوگـا و ورزش های رزمی که مغز را آرام می کنند، می توانند آگاهی را گسترش داده و حساسیت ادراکی را به انرژی، صدا، نور و سطوح نافذ و دقیق هو شـیاری پـالایش کننـد . هـوش معنوی میتواند با روشهای متنوعی برای تربیت توجـه، تغییر شکل دادن هیجانات و تـرویج و ترب یـت رفتارهـای اخلاقی، رشد یابد. این شی وهها خاصیت حصر به فرد هیچ یک از سنت های مذهبی یا آموزش های معنوی نمی باشد.
گرچه آن با رشد اخلاقی، هیجانی و شناختی مرتبط شده است، اما با هیچ یک از آنها نیز همانند نمیباشـد . ز یـرا انواع مختلف هوش به میزان متفاوتی توسعه مییابند. یک
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

نفر ممکن است بیشتر در یکی از حیطه ها رشد یابد ولـی در حیطه هاى دیگر نه. وقتی مباحـث و مـسایل اخلاقـی هیجانی حل نشده باقی می مانـد ، دقیقـاً از رشـد معنـوی بازداری می شود. رشد معنوی، جلـوهای از هـوش معنـوی است که، شامل درجـه ای از رشـد اخلاقـی و هی جـانی و همچنین رفتار اخلاقی است (7).
در جمع بندی مطالب ذکر شده می توان گفـت بـهطور کلی هوش معنوی زمینه تمـام آن چیزهـایی اسـتکه ما به آن ها اعتقاد و باور داریم. سؤال هـای جـدی درمورد این که از کجا آمدهایم، به کجا می رویـم و هـدفاصلی زندگی چیست، از نمودهای هوش معنـوی اسـت. افراد با هوش معنوی کسانی هستند که می دانند »چرا« انجام مـی دهنـد و »چـه چیـزی« را انجـام مـی دهنـد . همیشه براساس یک رسالت مشابه عمل می کنند. آن ها براساس خدمت رسانی به دیگران زندگی می کنند. آن هـادیگران را به خاطر چیزی سرزنش نمی کننـد و همـوارهمسؤولیت بخشش خود و عملکردهایشان را مـی پذیرنـد .
برای رضـایت داشـتن از خودشـان نیـازی بـه تـصدیقدیگران ندارنـد. از وابـستگی بـه دیگـران بـرای کـسبایمنی رها هستند، چون اعتقاد دارند ایمنـی از خودشـاناست نه از بیرون. آن ها کـار را مکـانی بـرای خلاقیـت،اعتماد به نفس و یـادگیری، جـایی کـه پـول و پـاداش،ثانویه است، می دانند. آن ها افراد محیط کار را به عنوانانــسان هــایی بــا قــوت، ضــعف، نگرانــی، نیازهــا وخواستههای خودشان در نظـر مـی گیرنـد، بـرای آن هـاروابط، همواره قبل از کار است.
لذا با توجه به اهمیت معنویت در دانـشجویان بـهخصوص دانشجوی ان دندانپزشکی که اغلب بـا بیمـارانیسروکار دارند که نیازمند حمایت قوی می باشـند و بایـدبه گون های از نظر روحی و روانی آماده گردنـد کـه ایـننق ش را ب ا کفای ت و اعتم اد بپذیرن د . در قال ب ای ن پژوهش بر آن شـدیم کـه تحقیقـی را بـا هـدف تعیـین میـزان هـوش معنـوی دانـشجویان دندانپزشـکی شـهر تهران انجام دهیم.

روش مطالعه

روش این مطالعه از نـوع توصـیفی- مقطعـی بـود . زمان آن سـال 93-92 بـوده و مکـان آن دانـشکده هـای دندانپزشکی شهر تهران شامل دانشگاه آزاد، تهران، شـاهدو شهید بهشتی و پردیس آزاد کیش بود.
جامعــه مــورد پــژوهش در ایــن مطالعــه شــاملدانشجویان مـشغول بـه تحـصیل دوره دکتـری حرفـهای دندانپزشکی در دانشگاههای شهر تهران بـود. کـه شـامل2600 نف ر م ی ش ود. معیاره ای ورود ب ه مطالع ه ب رای دانــشجویان عبــارت بود نــد از تحــصیل در دوره دکتــری حرفهای دندانپزشکی در یکی از دانشگاههای تهران شـهیدبهشتی، شاهد، دانشگاه آزاد و پردیس آزاد کیش که تمایلبه شرکت در ایـن تحقیـق را داشـتند . نمونـه هـ ا بـه روشتـصادفی انتخـاب شـدند. دانـشجو یان براسـاس شـماره دانشجویی، شماره گذاری شده و سـپس از طر یـق جـدول اعداد تصادفی نمونه ای از دانشجویان به نـسبت جمع یـت دانشجوی دندانپزشکی هـر دانـشگاه ، بـه عنـوان نمونـه انتخاب شدند. دانـشجویان بـا اخت یـار و علاقـه خـود بـه پرسشنامه ها پاسخ دادند؛ به علاوه به آنان اطمینـان داده شد که پاسخ های آنان کاملاً محرمانه باقی می ماند.
حجم نمونه براساس فرمول تعیـی ن حجـم نمونـه
تـصادفی ب ه روش Krejcie و Morgan (8) جه ت جامعه 2600 نفـری دانـشجویان دوره دکتـری حرفـهای دانشگاههای سطح شهر تهران با سـطح اطمینـان 95%، 335 نفر تعیین شد . ولی برای جلوگیری از اشـکالات بـه وجود آمده ناشی از حذف احتمالی برخی از نمونهها، 481 نمون ه جم ع آوری ش د. ب رای جمـع آوری اطلاع ات از پرسشنامهای استفاده شد که شامل قسمتهای ذیل بود: در قــسمت اول پرســشنامه ویژگــ ی هــای دموگرافیــک شرکتکنندگان در پژوهش شامل سن؛ جنسیت، وضعیتتأهل، ترم تحصیلی، وضعیت اقتـصادی، محـل سـکونتقبل از پذیرش دانشگاه و وضعیت محل سکونت فعلـی ودر قسمت دوم پرسـشنامه هـوش معنـوی در ایـران کـهتوسط عبداﷲ زاده و همکاران 1387 با 29 عبارت طراحیگردیده است مورد بررسی قرار گرفت. این ابزار در ایـرانبا توجه به ویژگیهای فرهنگی جامعـه تـدوین و سـپساعتبارسنجی شده است. پایایی این پرسشنامه که برروی 280 نفر گروه نمونه اجرا شد 89/0 بـه دسـت آمـد . در چرخش واریماکس، 2 عامل اصـلی »درک و ارتبـاط بـا سرچشمه هستی« با 12 سؤال و »زندگی معنوی یا اتکاء به هسته درونی« با 17 سؤال به دست آمد.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

گویههای ابزار مـذکور دارای گزینـههـ ای کـاملاًمخالفم، مخـالفم، تاحـدودی، مـوافقم و کـاملاً مـوافقماست. برای نمر هگذاری آزمون به گزینه کـاملاً مخـالفمنمره یک، مخالفم دو، تاحـدودی سـه، مـوافقم چهـار وکاملاً موافقم نمره پنج داده می شود. دامنه تغییـرات 29 تا 145 می باشد. تفـسیر امتیـاز کـسب شـده دختـران وپسران متفاوت است. جدول تفسیر نمـرات دختـران بـهشرح ذیل است: کسب نمره 137 به بالا: به منزله امتیازخیلی بالا؛ کسب نمره 129 تا 136: امتیـاز بـالا؛ کـسب نمره 111 تا 128: امتیـاز متوسـط، کـسب نمـره 94 تـا110: نمره پایین ، کسب نمره کمتر از 93: خیلی پـایین.
جدول تفسیر نمرات پسران به شرح ذیـل اسـت: کـسبنمره 135 به بالا : به منزله امتیاز خیلی بالا؛ کسب نمره124 تا 134: امتیاز بالا؛ کسب نمره 106 تا 123: امتیاز متوسط؛ ک سب نمره 85 تا 105: نمره پایین؛ کسب نمـرهکمتر از 84: خیلـی پـایین. پایـایی و روایـی پرسـشنامهمذکور مورد تأیید قرار گرفته است (9).
کلیه اطلاعات پرسشنامه هـ ا وارد نـرم افـزارSPSS v.16 شد . از آمار توصیفی جهت توزیع فراوانـی و میـانگینتمام ابعاد هوش معنوی استفاده شد. همچنین جهت توصیفمشخــصات دموگرافیــک از آمــار توصــی فی اســتفاده شــد. همچنــین بــرای بررســی نرمــالیتی داده هــا از آزمــون کولمـوگروف-اسـمیرنوف اسـتفاده گردیـد و بـرای بررسـی هموژنیتی از آزمون لـون اسـتفاده شـد و چـون p-value بیش از 0/05 بود، هر دو فرض نرمالیتی و هموژنیتی برقـراربود. د ر ضمن، به منظور بررسی تفاوت نمرات هوش معنوی با توجه بـه متغیرهـای جنـسیت و وضـعیت تأهـل ، سـنواتتحصیلی، سن و پیشرفت تحصیلی و همچنین بررسی رابطهبین اجزای هوش معنـوی از معیارهـا، آزمـونهـ ا و ضـرایب مربوطه ( آزمون تـی مـستقل، آنـالیز واریـانس یـک طرفـه) استفاده شد. سطح معناداری (05/0<p) در نظر گرفته شد.

یافتهها
در این مطالعه 481 دانشجوی دندانپزشکی مـشغولبه تحصیل در دانشگاههای سطح شهر تهران وارد مطالعـهشدند. از این تعداد، 284نفر (59%) مـرد و 197نفـر (41%) زن بودند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اطلاعات دموگرافیـک دانـشجویان بـه تفکیـک در جدول شماره 1 قابل م شاهده می باشد.
میانگین نمـره هـوش معنـوی دانـشجویان در ایـنمطالعـه 51/17±89/110 بـود کـه در دانـشجویان دختـر 83/16±61/111 و پسر 44/18±84/109 می باشد. بـرایمشخص نمودن اختلاف نمره دانشجویان دختـر و پـسر ازتــست Independed Sample T-test اســتفاده کردیم که تفاوت معناداری نشان نداد (0/275=p) (جـدولشماره 2).
برای تعیین رابطه بین هوش معنوی با جنس، محلسکونت، محل اقامت قبل از پذیرفته شدن، وضعیت تأهـل از آزمون تی مـستقل اسـتفاده شـد. هـیچ کـدام از متغیرهـاارتباط معناداری با هـوش معنـوی نداشـتند. بـرای تعیـینرابطه هوش معنوی با سن، ترم تحصیلی، معدل و وضعیتاقتصادی از آزمون آنالیز واریانس استفاده شد. ارتبـاط بـینتمام متغیرهای بالا و هوش معنوی معنادار شد بـه طـوریکه با افزایش سـن، تـرم تحـصیلی، معـدل و بهتـر شـدنوضعیت اقتصادی میانگین نمـره هـوش معنـوی افـزایشمییابد. اطلاعات تکمیلی در جدول شماره 3 قابل مشاهده است.
اطلاعات جز یی تر پیرامون هر کـدام از حیطـههـ ای هوش معنوی در جدول شماره 4 قابل دسترسی مـی باشـد .
همچنین لازم به ذکر است که نتایج آزمون بونفرونی نشانداد که اختلاف دو به دو بین هر سه متغیـر معنـادار اسـت (001/0<p).
*p-value نمره هوش معنوی
میانگین و انحراف از معیار جمعیت
61/111 ±83/16 دانشجویان دختر =n (284)
**0/275 84/109 ± 44/18 دانشجویان پسر=n (197)
89/110 ± 51/17 مجموع=n (481)
* Independed Sample t-test
**تفاوت غیر معنادار 1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

جدول 1- اطلاعات دموگرافیک دانشج ویان دانشکده های دندانپزشکی شهر تهران سال تحصیلی 92-93
درصد (٪) تعداد (نفر) متغیر 59٪
41٪ 284
197 مذکر
مؤنث جنسیت
47/ 8٪
7/40٪
9/ 4٪
2/ 1٪ 230
196
45
10 22-18
27-23
32-28
بالاتر از 32 سن (سال)
44/ 7٪
36/ 2٪
15 /6٪
3/ 5٪ 215
174
75
17 4-1
8ـ 5
12ـ 9 بیشتر از 12 ترم تحصیلی
15/ 6٪
51/ 8٪
32/ 6٪ 75
249
157 زیر 14
14ـ17
17 به بالا معدل
57/ 6٪
42/ 4٪ 277
204 خوابگاه
خانه وضعیت سکونت فعلی
42/ 8 %
54/ 9 %
1/ 7 % 206
264
8 تهران
شهرستان
خارج از ایران وضعیت سکونت قبل از دانشگاه
16٪
42/ 4٪
33/ 9٪
7/ 7٪ 77
204
163
37 عالی خوب
متوسط ضعیف وضعیت اقتصادی
41 ٪
54/ 1 ٪
3/ 3 ٪
1/ 7 ٪ 197
260
16
8 مجرد
متأهل مطلقه متارکه وضعیت تأهل

جدول 2- نمره هوش معنوی به تفکیک جنسیت در دانشجویان دانشکده های دندانپزشکی شهر تهران سال تحصیلی 92-93 جدول 3- رابطه میزان هوش معنوی و متغیرهای دموگرافیک دانشجویان دانشکده های دندانپزشکی شهر تهران سال تحصیلی 92-93
نتیجه آزمون میانگین و انحراف معیار درصد (٪) تعداد (نفر) متغیر
0/275 61/111±16/ 83
109/84 ±82/ 44 59٪
41٪ 284
197 مذکر
مؤنث جنسیت
0/009 108/17 ± 18/ 58
113/47 ± 15/ 80 114/11±10/16
108/00 ± 22/ 30 47/ 8٪
40/ 7٪
9/ 4٪
2/ 1٪ 230
196
45
10 22-18
-23 27
32-28
بالاتر از 32 سن (سال)
0/024 77/108 ±19/09
11/111 ±16/60
16/115 ± 45/14
53/116 ± 04/14 44/ 7٪
36/ 2٪
15/ 6٪
3/ 5٪ 215
174
75
17 4-1
8ـ 5
12ـ 9 بیشتر از 12 ترم تحصیلی
<0/001 88/92 ± 16/14
110/37 ± 41/27
122/20 ± 11/61 15/6٪
51/8٪
32/6٪ 75
249
157 زیر 14
14ـ17
17 به بالا معدل
0/487 110/01 ± 17/52
112/07 ± 17/46 57/6٪
42/4٪ 277
204 خوابگاه
خانه وضعیت سکونت فعلی
0/716 49/61 ±61/12
05/61 ± 18/13 42/8 %
54/9 % 206
204 تهران
شهرستان وضعیت سکونت قبل از دانشگاه
<0/001 00/66 ± 53/12
45/62 ±11/40
59/23 ± 13/01
40/52 ± 90/15 16٪
4/42٪
9/33٪
7/7٪ 77
204
163
37 عالی خوب
متوسط ضعیف وضعیت اقتصادی
<0/001 10/58 ±91/13 19/67 ± 30/7 41 ٪
54/1 ٪ 197
260 مجرد
متأهل وضعیت تأهل

جدول 4- میانگین و انحراف از معیار نمره هوش معنوی و حیطههای آن در رابطه با دانشجویان دانشکدههای دندانپزشکی شهر تهران سال تحصیلی92-93
میانگین و انحراف از معیار
n=481 متغیر
110/89 ± 17/51
46/09 ± 8/05
64/80 ± 10/98 نمره کل هوش معنوی
درک و ارتباط با سرچشمه هستی
زندگی معنوی

بحث
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

یک ی از دوران ه ای پرچ الش و مه یج در زن دگی امروزه جوانان، دوران دانشجویی می باشـد . از آنجـایی کـهدانشجویان در این دوره با عوامل استرسزای زیادی مواجه میشوند لذا جهت سازگاری بیشتر مـی بایـست از سـلامتروانی و عمومی و خوداتکایی بیشتری برخـوردار باشـند تـابتوانند این دوران را با موفقیت طی نموده و بدون مـشکلیبه درجات عالی تحصیلی و علمی برسند. در بین رشتههای دانـشجویی، گـروه هـای علـوم بـالینی از جملـه پزشـکی، دندانپزشکی و پرستاری رشتههای پراسترستر ی میباشند چرا که علاوه بر استرسهای محیط آموزشی، استرسهای محیط بالینی و بیماران نیز وجود دارند. میزان استرس یکیاز عواملی است که باعث افت تحصیلی و بـروز اخـتلالاتروحی در این دانشجویان می شود. شناخت عوامل مرتبط باسلامت روان دانشجویان میتواند در هـدایت برنامـههـ ای آموزشی کمک نمایـد (10). در سـال هـای اخ یـر، هـوش معنوی به عنـوان یکـی از مفـاهیم جد یـد هـوش توجـه بسیاری از متخصصان علوم رفتاری را به خود جلب کرده اسـت . ا یـن حـوزه جد یـد، تحقیقـات گـسترده ای را در زمینه های مختلف برانگیخته است.
یافتههای ایـن پـژوهش نـشان داد میـانگین نمـرههوش معنوی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاههای سـطح
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017


دیدگاهتان را بنویسید